The page is loading...

Subscribe to newsletter

Online booking

Arrival:
Departure:
From PLN
Check availability

Zasady dotyczące podróży służbowych

 

 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA – Zasady obowiązujące w Hotel LOFT 1898

 

W związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca, (Dz.U. 2021 poz512), 25 marca 2021 (Dz.U.2021 poz 546), 29 marca 2021 (Dz.U. 2021 poz 574) ograniczającymi pobyt w hotelach jedynie do konkretnych przypadków pobyt w Hotelu LOFT 1898 możliwy jest tylko jeśli jest zgodny z obowiązującymi przepisami dla:

 

1. Osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; wymagany dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt;

2. Członka załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

3. Osoby wykonującej pracę lub świadczącej usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

4. Kierowcy wykonującego transport drogowy; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

5. Członka obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

6. Pracownika zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

7. Osoby wykonującej czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

8. Pracownika podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

 

9. Pacjenta lub opiekuna pacjenta nocującego w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; wymagane skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;

10. Funkcjonariusza albo żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, jeśli pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

11. Osoby wykonującej w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;

12. Zawodnika/ trenera /członka sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15 Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020, korzystającego z usług hotelowych w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; wymagany dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy potwierdzający ten fakt;

13. Zdającego lub osobie uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; wymagany dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;

14. Pełnomocnika procesowego/ obrońcy/ pełnomocnika stron, strony postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawiciela ustawowego, świadka, biegłego, tłumacza sądowego nocującego w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; wymagane zawiadomienie lub inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępniam akta sprawy Sygnatura akt.;

 

15. Członka misji dyplomatycznej/ urzędu konsularnego/przedstawiciela organizacji międzynarodowej/ członka rodziny w/w, posiadacza paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem oficjalnych funkcji; wymagany dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt;

16. Pracownika przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub jestem pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

17. Żołnierza wojsk sojuszniczych przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

18. Pracownika cywilnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

19. Osoby świadczącej usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowa z podmiotem dla którego świadczę usługę lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

20. Pracownika obsługującego lotniska oraz ruch lotniczy w związku z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowa z podmiotem dla którego świadczona jest usługa lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

 

21. Osoby bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;

22. Cudzoziemca niemogącego kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu; wymagane oświadczenie;

23. Pasażera cywilnego statku powietrznego przysługującym prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10); wymagany dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze;

24. Kontrolera NIK związanego z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

25. Pracownika Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

26. Uczestnika konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających/ zdającego egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski/ osoby uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów; wymagane zaświadczenie wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

27. Osoby świadczącej usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

 

28. Sędziego sportowego, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osoby przeprowadzającej kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z 2020r. poz.2391); wymagany dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;

29. Dziennikarza, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz.1914) w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza; wymagane okazanie legitymacji prasowej;

30. Członka komisji lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub osoby uczestniczącej w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów; wymagany dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;

31. Członka komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym w związku z wykonywaniem zadań służbowych; wymagana decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;

32. Członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

33. Uczestnika lub osobie zaangażowanej w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt; wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego;

34. Aplikantowi aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej lub innej osobie zaangażowanej w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wymagane zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej lub legitymacja aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

35. Zdającego lub osobie uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska; wymagane zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

36. Pracownikowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej;

37. Zdającego lub przeprowadzającego Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.6); wymagany dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych;

38. Ubiegającego się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zdającym; wymagane zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

39. Członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; wymagany dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;

40. Członka ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym; wymagany dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) – poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego;

 

41. Osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania;

42. Osoby zapewniającej obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania; wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego;

43. Zdającego lub opiekuna zdającego lub osoby uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności; wymagany dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej;

44. Pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego i w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej; wymagane okazanie legitymacji służbowej albo innego dokumentu wystawionego przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności;

45. Uczestnika lub opiekuna uczestnika, organizatorowi lub innej osobie zaangażowanej w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt8 i art.22 ust.6 ustawy z dnia 7września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327oraz z 2021r.poz.4); wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi;

46. Członka składu orzekającego sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego, obrońcy, pełnomocnika strony lub stronie w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego lub przedstawiciela ustawowego, świadka, biegłego oraz tłumacza w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; wymagane okazanie zawiadomienia albo innego dokumentu potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

 

promo code
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close