Trwa ładowanie strony...

Zapisz się na newsletter

Rezerwacja online

Przyjazd:
Wyjazd:
Już od
Sprawdź dostępność

Zasady dotyczące podróży służbowych

 

 

PODRÓŻ SŁUŻBOWA – Zasady obowiązujące w Hotel LOFT 1898

 

W związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca, (Dz.U. 2021 poz512), 25 marca 2021 (Dz.U.2021 poz 546), 29 marca 2021 (Dz.U. 2021 poz 574) ograniczającymi pobyt w hotelach jedynie do konkretnych przypadków pobyt w Hotelu LOFT 1898 możliwy jest tylko jeśli jest zgodny z obowiązującymi przepisami dla:

 

1. Osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; wymagany dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt;

2. Członka załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

3. Osoby wykonującej pracę lub świadczącej usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

4. Kierowcy wykonującego transport drogowy; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

5. Członka obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

6. Pracownika zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

7. Osoby wykonującej czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

8. Pracownika podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

 

9. Pacjenta lub opiekuna pacjenta nocującego w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; wymagane skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;

10. Funkcjonariusza albo żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, jeśli pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

11. Osoby wykonującej w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;

12. Zawodnika/ trenera /członka sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15 Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020, korzystającego z usług hotelowych w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; wymagany dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy potwierdzający ten fakt;

13. Zdającego lub osobie uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; wymagany dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;

14. Pełnomocnika procesowego/ obrońcy/ pełnomocnika stron, strony postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawiciela ustawowego, świadka, biegłego, tłumacza sądowego nocującego w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; wymagane zawiadomienie lub inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępniam akta sprawy Sygnatura akt.;

 

15. Członka misji dyplomatycznej/ urzędu konsularnego/przedstawiciela organizacji międzynarodowej/ członka rodziny w/w, posiadacza paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem oficjalnych funkcji; wymagany dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt;

16. Pracownika przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub jestem pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

17. Żołnierza wojsk sojuszniczych przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

18. Pracownika cywilnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

19. Osoby świadczącej usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowa z podmiotem dla którego świadczę usługę lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

20. Pracownika obsługującego lotniska oraz ruch lotniczy w związku z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowa z podmiotem dla którego świadczona jest usługa lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

 

21. Osoby bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;

22. Cudzoziemca niemogącego kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu; wymagane oświadczenie;

23. Pasażera cywilnego statku powietrznego przysługującym prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10); wymagany dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze;

24. Kontrolera NIK związanego z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

25. Pracownika Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt;

26. Uczestnika konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających/ zdającego egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski/ osoby uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów; wymagane zaświadczenie wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

27. Osoby świadczącej usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; wymagany dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt;

 

28. Sędziego sportowego, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osoby przeprowadzającej kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z 2020r. poz.2391); wymagany dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;

29. Dziennikarza, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz.1914) w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza; wymagane okazanie legitymacji prasowej;

30. Członka komisji lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub osoby uczestniczącej w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów; wymagany dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;

31. Członka komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym w związku z wykonywaniem zadań służbowych; wymagana decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;

32. Członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów; wymagane okazanie legitymacji służbowej;

33. Uczestnika lub osobie zaangażowanej w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej w związku z wykonywaniem poza miejscem stałego zamieszkania zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt; wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego;

34. Aplikantowi aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury) w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej lub innej osobie zaangażowanej w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wymagane zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej lub legitymacja aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

35. Zdającego lub osobie uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska; wymagane zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

36. Pracownikowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z wykonywaniem zadań zawodowych; wymagany dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej;

37. Zdającego lub przeprowadzającego Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.6); wymagany dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych;

38. Ubiegającego się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zdającym; wymagane zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

39. Członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; wymagany dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;

40. Członka ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym; wymagany dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257) lub producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) – poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego;

 

41. Osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania;

42. Osoby zapewniającej obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania; wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego;

43. Zdającego lub opiekuna zdającego lub osoby uczestniczącej w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności; wymagany dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej;

44. Pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego i w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej; wymagane okazanie legitymacji służbowej albo innego dokumentu wystawionego przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności;

45. Uczestnika lub opiekuna uczestnika, organizatorowi lub innej osobie zaangażowanej w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt8 i art.22 ust.6 ustawy z dnia 7września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327oraz z 2021r.poz.4); wymagane imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi;

46. Członka składu orzekającego sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego, obrońcy, pełnomocnika strony lub stronie w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego lub przedstawiciela ustawowego, świadka, biegłego oraz tłumacza w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; wymagane okazanie zawiadomienia albo innego dokumentu potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

 

kod promo
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij